สภาพทางภูมิศาสตร์


ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ใช้อาคารศาลากลางหลังเก่า อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง มีพื้นที่ 1,889.55 ตารางกิโลเมตร
         
 อาณาเขต
ทิศเหนือ  ติดต่อกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และ กิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
ทิศใต้     ติดต่ออำเภอคลองขลุง และอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก  ติดต่ออำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ และอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอำเภอคลองลาน และอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ลักษณะภูมิ  ประเทศ
          โดยทั่วไปเป็นที่ราบริมแม่น้ำปิง มีป่าเขาเป็นบางส่วน พื้นที่เหมาะแก่การเกษตร เพราะมีแหล่งน้ำธรรมชาติได้แก่ แม่น้ำปิง คลองสวนหมาก คลองแม่ละกา ภูเขาที่สำคัญคือ เขาลับงา เขาอ้ายเบี้ย ป่าสงวนได้แก่ ป่าคลองสวนหมาก ลำน้ำที่สำคัญ คือ ลำน้ำปิง ไหลผ่านเกือบทุกตำบล ยกเว้นตำบลนาบ่อคำ  ตำบลวังทอง  และตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล