พันธกิจ


1.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
2.จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำโดยเน้นการพัฒนาความรู้ และทักษะของประชาชน ในชุมชนให้สามารถมีอาชีพได้อย่างมั่นคง
3.ส่งเสริมการมีส่วนรวมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อมีงานทำ
4.พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ไห้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
5.พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ