ประวัติความเป็นมาของศูนย์ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม   2537  มี นายเสนอ เพชรพลาย เป็นหัวหน้าศูนย์ฯในขณะนั้น โดยได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร 1 หลัง เป็นสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร  ม.11 ตำบลหนองปลิง ซึ่งในขณะนั้นมีข้าราชการจำนวน 2 คน มีลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน และในปี 2540 ได้มีข้าราชการย้ายเข้ามาอีก 1 คน ซึ่งจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 ได้มี นายวิสูตร จิตบรรเทา มาเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548  ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริหารจะเป็นคนเก่าแก่ของจังหวัดกำแพงเพชร จึงเป็นที่รู้จักของสังคมคนกำแพงเพชร ต่อมา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ได้มีนายอัษฎาวุธ เลียงผา มาเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกำแพงเพชรและเพื่อความสะดวกในการมาติดต่อราชการของนักศึกษา จึงได้ทำการย้ายที่ทำการมาอยู่บริเวณอาคาร สปจ.เก่า บริเวณเดียวกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ก็ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชรและในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ได้มีผู้อำนวยการศูนย์อำเภอคือนายณรงค์ศักดิ์  กันนิยม มาดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร  ต่อจากนั้นได้มี นายสมใจ  วิชัยยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงปัจจุบัน